Pulizia

Facendo pulizie entriamo in contatto, anche inconsapevolmente, con sostanze chimiche forti. Garantiscono una pulizia efficace, tuttavia possono essere dannosi per la nostra pelle e le nostre unghie. Il contatto regolare della pelle con detergenti aggressivi può provocare secchezza e screpolature. Anche le unghie subiscono un indebolimento: a contatto con detergenti si sgretolano gli smalti, le lamine ungueali si seccano o addirittura si colorano. Per soddisfare le aspettative dei Clienti abbiamo preparato un’offerta di guanti per le pulizie, in grado di proteggere la pelle delle mani e le unghie.

Pulizia di ospedali e strutture mediche Pulizia di ospedali e strutture mediche
Pulizia di uffici Pulizia di uffici
Pulizia di hotel e altre strutture ricettive Pulizia di hotel e altre strutture ricettive
Pulizia di impianti industriali e magazzini Pulizia di impianti industriali e magazzini
Pulizia di strutture pubbliche Pulizia di strutture pubbliche
Pulizia post cantieri e ristrutturazioni Pulizia post cantieri e ristrutturazioni
Pulizia di case e appartamenti Pulizia di case e appartamenti
Pulizia di altri tipi di strutture Pulizia di altri tipi di strutture

Quali guanti sceglier per le pulizie?

Gli addetti alle pulizie sono esposti non solo al contatto con virus e batteri, ma anche a disturbi causati dai prodotti chimici utilizzati. Per proteggersi da questo rischio occorre utilizzare guanti adeguati, adatti alle condizioni di lavoro del settore. Nella scelta dei guanti protettivi è opportuno prestare attenzione non solo alla taglia giusta e allo spessore, ma anche agli elevati standard che i nostri prodotti soddisfano Scopri quali prodotti troverai nella nostra offerta.

I GUANTI IDEALI PER I SERVIZI DI PULIZIA DEVONO AVERE QUATTRO CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
 • comfort di lavoro in ambiente bagnato e grasso

 • facilità di applicazione sulle mani umide

 • buona presa

 • massima resistenza ed effetto barriera.

 

Materia prima

La materia prima utilizzata per la produzione dei guanti è particolarmente importante nel caso del settore medico, poiché molte procedure prevedono l’uso di strumenti tali da causare danneggiamenti meccanici del materiale. Esistono diversi tipi di materie prime impiegate nella produzione di guanti:

 1. Guanti in lattice:
  I guanti medicali più diffusi sono realizzati in gomma naturale. Questo materiale resistente ed elastico offre un’eccellente protezione contro gli agenti patogeni provenienti dal sangue e alcune sostanze chimiche pericolose. Secondo molti utilizzatori questi guanti risultano più comodi di quelli in nitrile e in vinile. Attualmente il 90% della produzione mondiale di lattice si trova in Asia. Sono prodotti in un’ampia gamma di colori, a seconda delle esigenze e delle preferenze del personale e allo stile della struttura

  I guanti in lattice sono caratterizzati da:
  • elasticità e morbidezza
  • resistenza e comfort di utilizzo,
  • eccellente sensibilità tattile che dona all’utilizzatore una sensazione di “seconda pelle della mano”.

  Il lattice con cui vengono prodotti i guanti è una materia prima naturale, tuttavia esiste il rischio di allergie di tipo 1.

 2. Guanti in nitrile:
  Il nitrile, ossia il copolimero butadiene-acrilonitrile (NBR), è un materiale composto da sostanze chimiche organiche. Il processo di produzione di questa materia prima è stato modificato per renderlo in grado di concorrere con la gomma naturale. I guanti in nitrile costituiscono un’alternativa ideale a quelli in gomma naturale.

  Guanti in nitrile:
  • non contengono proteine del lattice, sono sicuri per le persone allergiche al lattice
  • possiedono un contenuto minimo di acceleranti chimici di vulcanizzazione
  • presentano buone proprietà di barriera contro le sostanze chimiche.

  Il contenuto di acceleranti chimici ridotto al minimo limita in modo significativo il rischio di insorgenza di allergie di tipo IV.

 3. Guanti in vinile:
  Guanti medicali molto resistenti sono realizzati in cloruro di polivinile plastificato, meglio noto come PVC. Il vinile offre protegge efficacemente dai prodotti chimici, ma anche dalla contaminazione con fluidi corporei (compreso il sangue). Il vinile è una delle materie plastiche del PVC. Grazie alle sue proprietà, il cloruro di polivinile (PVC) è ampiamente utilizzato in molti settori industriali. I guanti in vinile sono adatti per la pelle degli utilizzatori con tendenza alle allergie di tipo I e IV.

 4. Guanti in polietilene:
  I guanti in polietilene costituiscono una protezione di base durante i lavori a basso rischio. Ricoprono la funzione di barriera temporanea piuttosto che di difesa efficace. La maggior parte dei guanti di questo tipo sono idonei al contatto con gli alimenti (certificati dall’istituto nazionale di salute pubblica polacco PZH).

Surowiec

Surowiec, z którego rękawice są wykonanve, jest szczególnie ważny w przypadku branży medycznej, gdyż podczas wielu procedur używa się narzędzi mogących mechanicznie uszkodzić materiał. Istnieje kilka rodzajów surowców, z których korzysta się przy produkcji rękawic:

 1. Rękawice lateksowe:
  Najpopularniejsze rękawice medyczne wykonuje się z kauczuku naturalnego. Ten wytrzymały i elastyczny materiał bardzo dobrze chroni przed krwiopochodnymi patogenami oraz częścią niebezpiecznych chemikaliów. Zdaniem wielu użytkowników takie rękawiczki są wygodniejsze od nitrylowych i winylowych. Aktualnie 90% światowej produkcji lateksu znajduje się w Azji. Produkowane w szerokiej palecie kolorystycznej dzięki czemu można dobrać je do potrzeb i upodobań personelu oraz do stylu placówki.

  Rękawice lateksowe charakteryzują się:
  • elastycznością i miękkością,
  • wytrzymałością oraz komfortem użytkowania,
  • doskonałą wrażliwością dotykową, dającą użytkownikowi odczucie „drugiej skóry dłoni”.

  Lateks, z którego są produkowane rękawice, jest surowcem naturalnym, jednak istnieje niebezpieczeństwo alergii typu 1.

 2. Rękawice nitrylowe:
  Nitryl, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR), to materiał wytworzony z organicznych związków chemicznych. Proces produkcji tego surowca został zmodyfi kowany, dzięki czemu może konkurować z naturalnym kauczukiem. Rękawice nitrylowe stanowią idealną alternatywę dla rękawic wykonanych z kauczuku naturalnego.

  Rękawice nitrylowe:
  • nie zawierają protein lateksu są bezpieczne dla osób uczulonych na lateks,
  • posiadają ograniczoną do minimum zawartość chemicznych akceleratorów wulkanizacji,
  • posiadają dobre właściwości barierowe dla substancji chemicznych.

  Zminimalizowana zawartość akceleratorów chemicznych istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia alergii typu IV.

 3. Rękawice winylowe:
  Bardzo wytrzymałe rękawice medyczne wykonuje się z plastyfikownego polichlorku winylu, czyli popularnego PCV. Winyl dobrze chroni przed środkami i preparatami chemicznymi, a także przed skażeniem płynami ustrojowymi (m.in. krwią). Winyl to jedno z tworzyw PVC. Polichlorek winylu (PVC) dzięki swoim właściwościom ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rękawice winylowe są przyjazne dla skóry użytkowników ze skłonnością do alergii typu I i IV.

 4. Rękawice foliowe:
  Rękawice wykonane z polietylenu stanowią podstawową ochronę podczas prac niskiego ryzyka. Pełnią raczej funkcję doraźnej bariery, niż skutecznego zabezpieczenia. Większość rękawic tego typu dopuszczona jest do kontaktu z żywnością (poświadczenie PZH).

  Non ci sono prodotti preferiti
Confronta ora   Chiudi

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.